Студија За Јавни Набавки

Analysis

Strategic Plan 2018-2020

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Round table within the project "Youth activism through strengthening the civil society organizations

Published: 2018-10-03

Within the frames of the project "Youth activism through strengthening the civil society organizations", today we organized the last activity, the round table.

In this round table, together with the representatives of the local authorities and representatives of the civil society organizations, we discussed about youth activism in the Municipality of Tetovo and how to improve the cooperation between these two actors in order to raise awareness about the importance of youth activism among youngsters.

This project is financed by European Union through the project "Improving the Macedonian CSO’s active participation in decision-making process through the empowerment of grass-root CSO’s" , which is implemented by Foundation for Sustainable Economic Development "PREDA Plus", in cooperation with its German partner Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Avatar

“The citizens don’t know how to use the free legal aid

Published: 2018-10-03

Our program director Arlinda Ilazi, in this article addresses the topic of free legal aid, challenges and the advantages of the same.

The whole article you can find in this link:
http://respublica.edu.mk/blog/2018-10-03-08-11-15

Avatar

Training for the development of an online platform and online advertising of products

Published: 2018-09-24

On 21st of September 2018 at the premises of the high technical school Gjoce Stojceski Tetovo was organized a training for developing an online platform as well as online advertising of different products. The training was held in order to improve the capabilities of 25 high school students to developing the online platform for their school that will bring towards the promotion of their talent.

Also, we want to promote vocational education and reduce prejudices that this type of education is for students with poor performance.

The project is funded by the Foundation Open Society Macedonia.

Avatar

Published: 2018-09-05

Avatar

Повик за експерт

Published: 2018-09-03

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “Влијанието на граѓанските организации за младите“ подржан од проектот “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” кој е финансиски подржан од Европската Комисија и се имплементира од Фондација Ана и Владе Дивац со партнерите Прима асоцијација (Црна Гора), Центар за промена и менаџмент на конфликт (Албанија), Фондација за волонтирање (Турција) и Младиинфо Интернационал (Македонија), распишува оглас за ангажирање на две експерти со цел анализирање на Локалната стратегијата за млади во Општина Тетово 2015-2018 и анализирање на Стратегијата за развој на волонтерството во Општина Тетово 2015-2018, како и подготовка на прашалник за младите и резултатите од прашалникот.

Активностите на експертот ќе вклучуваат:
- Контакт со релевантните институци со цел обезбедување на потребните информаци
- Анализа на Локалната стартегија за млади во Општина Тетово 2015-2018
- Анализа на Стратегијата за равој на волонтерството во Општина Тетово 2015-2018
- Подготовка на документ со препораки за подобрување на стратешките документи за младите во рамки на Општина Тетово
-Редовна комуникација со тимот на Здружение Мултикултура и координација во врска со ангажманот.

Потребни знаење и вештини:
– Завршени докторски студии, мастер или магистерски студии во областа на општествените науки;
– Одлично познавање на квалитативни и квантитативни методи за истражување;
– Искуство во истражувачка работа и објавени трудови, како и искуство во анализирање на постоечки политики;
– Солидни познавања на младински политки во земјава, регионот и на европско ниво;
– Интерес за темата младинска вклученост и младинско вработување;

Експертите ќе бидаат ангажирани во времетраење од три месеци, почнувајќи од Септември 2018 година до Ноември 2018 година.

Предвидениот буџет за ангажманот на експертот е 100 евра месечно во денарска противвреднсот.

Апликација:
Заинтересираните кандидати треба да пратат ЦВ на електронската адреса info@multikultura.org.mk или во просторите на Здружение Мултикултура најдоцна 07.09.2018 година.
Повеќе информаци за проектот можете да најдете тука: http://www.multikultura.org.mk/projects.php.

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura