Студија За Јавни Набавки

Analysis

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Korrupcioni

Published: 2020-10-15


Shikoni videon dhe mësoni më shumë për korrupsionin dhe format më të shpeshta të korrupsionit.
Nëse ju personalisht jeni ballafaquar me korrupsion, atëherë vizitoni këndin tonë juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00 ose na kontaktoni në numrin e telefonit 070/858-144.

Погледнете го видеото и научете повеќе за корупцијата и најчестите форми на корупција.
Доколку лично сте се соочиле со корупција, тогаш посетете го нашето правно катче во просторите на општина Желино, секој вторник од 14:00 до 16:00 часот или контактирајте го адвокатот на телефонскиот број 070/858-144.

Avatar

Бесплатна Правна Помош

Published: 2020-10-15Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare, Shoqata Multikultura formoi kënd juridik për qytetarët e Komunës së Zhelinës!

- Jeni banor i Komunës së Zhelinës
- Keni nevojë për këshilla dhe ndihmë jurdike
- Keni nevojë të paraqitni raste te korrupsionit apo konflikt të interesit

Nëse po, vizitoni këndin juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00, ose kontaktoni avokatin në numrin e telefonit 070/858-144.

Të gjithë këto shërbime janë falas!

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Мултикултура почна да работи правно катче за граѓаните на Општина Желино!

- Жител сте на Општина Желино
- Имате потреба за правни совети и правна помош
- Имате потреба да пријавите случаи на корупција или судир на интереси

Ако да, посететe го нашето правно катче во просториите на Општина Желино секој вторник од 14:00 до 16:00 часот или контактирајте го адвокатот во телефонскиот број 070/858-144.

Сите овие услуги се бесплатни!

Avatar

Capacity building training for the representatives of the Local Economic Social Council of Tetovo

Published: 2020-10-08

Within the frames of the project “Local cooperation for social dialogue”, on 6th and 7th October 2020,was organized the training on capacity building for the representatives of the Local Economic Social Council of Tetovo and young people from the Municipality of Tetovo in order to strengthen their capacities in project writing and successful implementation of the strategic documents of this council.

During the first day of the training, the main focus was the previous work done by the Local Economic-Social Council of Tetovo through years, good practices and challenges of this council, while the second day the representatives of the Local Economic-Social Council of Tetovo and young people worked on the development of the strategic documents of the council for the period 2021-2024.

This activity is financed by Olof Palme International Center and supported by Swedish Government.

Avatar

Llogaridhënia dhe transparenca e vetëqeverisjes lokale! / Отвореноста и транспарентноста на локалната самоуправа!

Published: 2020-09-22

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare Shoqata Multikultura- Tetovë, në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis, me kënaqësi ju fton të merrni pjesë në takimin e hapur online me temë: llogaridhënia dhe transparenca e vetëqeverisjes lokale në komunën tonë. Në këtë takim do të diskutohen rezultatet paraprake të monitorimit të llogaridhënies së komunave të Tetovës dhe Zhelinës dhe në qoftë se jeni banor i këtyre komunave, ju ftojmë të kontribuoni dhe të ndani përvojat tuaja. Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne! Takimi është i hapur për të gjithë qytetarët- banorët e komunave, por edhe për gazetarët, organizatat qytetare, si dhe përfaqësuesit e administratës komunale.

Fillimi: ora 11:00, 01.10.2020, përmes kyçjes në këtë link: https://us02web.zoom.us/j/81513500574?pwd=TVZsYlRnTWZ5RzJ0OXkvMnp3RVYzdz09

Meeting ID: 815 1350 0574

Passcode: 604153

*****************************************************************************
Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество Здружение Мултикултура- Тетово, во соработка со Фондацијата Метаморфозис, со задоволство ве поканува на отворена онлајн средба на тема: отвореноста и транспарентноста на локалната самоуправа во нашата општина. На овој состанок ќе се дискутираат прелиминарните резултати од мониторингот на отвореноста на општините Тетово и Желино и доколку сте жител на овие општини, ве покануваме да дадете ваш придонес, и да ги споделите вашите искуства. Вашиот фидбек ни е особено важен! Средбата е отворена за сите граѓани – жители на општините, но и новинари, граѓански организации, како и претставници на општинската администрација.

Почеток: 11:00 часот, 01.10.2020, со вклучување на следниот линк: https://us02web.zoom.us/j/81513500574?pwd=TVZsYlRnTWZ5RzJ0OXkvMnp3RVYzdz09 Meeting ID: 815 1350 0574

Passcode: 604153

Avatar

Јавен повик за доставување понуди

Published: 2020-08-15

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “Локална соработка за социјален дијалог”, поддржан од Меѓународниот центар Олоф Палме, oбјавува јавен повик за доставување понуди за консултански услуги - анализа на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово.

Aктивностите на експертот/компанијата ќе вклучуваат:

- Редовна комуникација со проектниот тим
- Анализирање на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово
- Комуникација со релевантните институции со цел обезбедување на потребните
- Подготовка на анализа од анализираните стратешки документи на ЛЕСС Тетово.

Критериум за клучниот експерт
Квалификации, професионално искуство и вештини:
- Високо образование од областа на општествените науки (политички, правни, социолошки); Магистратура или докторат во дадените области ќе се смета за предност;
Најмалку 7 години професионално работно искуство во спроведување истражувања, подготовка на анализи;
- Вештини за анализа, истражување и пренос на информации во писмена форма;
- Одлични комуникациски и организациски вештини;

Периодот на спроведување на задачите ќе започне по потпишување на договорот помеѓу Здружение Мултикултура и избраниот консултант. Точните датуми за активностите и целокупната динамика ќе се утврдат во договор со Здружение Мултикултура.

Понудата треба да ги содржи следните елементи:
- Тековна состојба не постара од 6 месеци
- Реализирани услуги во последните 3 години
- Кратка биографија на клучниот експерт

Изборот на консултантот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.

Услови и начин на плаќање
Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности од страна на консултантот.

Начин на доставување на понудите
Понудата се доставува по електронски пат, целокупната скенирана докуменација се доставува на следната е-пошта: info@multikultura.org.mk или преку пошта не следната адреса: ул.Дервиш Цара 5/2-2 Тетово.

Краен рок на доставување на понудите е 10 дена од објавување на повикот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura