Студија За Јавни Набавки

Analysis

Strategic Plan 2018-2020

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Јавен повик за доставување понуди

Published: 2020-08-15

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “Локална соработка за социјален дијалог”, поддржан од Меѓународниот центар Олоф Палме, oбјавува јавен повик за доставување понуди за консултански услуги - анализа на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово.

Aктивностите на експертот/компанијата ќе вклучуваат:

- Редовна комуникација со проектниот тим
- Анализирање на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово
- Комуникација со релевантните институции со цел обезбедување на потребните
- Подготовка на анализа од анализираните стратешки документи на ЛЕСС Тетово.

Критериум за клучниот експерт
Квалификации, професионално искуство и вештини:
- Високо образование од областа на општествените науки (политички, правни, социолошки); Магистратура или докторат во дадените области ќе се смета за предност;
Најмалку 7 години професионално работно искуство во спроведување истражувања, подготовка на анализи;
- Вештини за анализа, истражување и пренос на информации во писмена форма;
- Одлични комуникациски и организациски вештини;

Периодот на спроведување на задачите ќе започне по потпишување на договорот помеѓу Здружение Мултикултура и избраниот консултант. Точните датуми за активностите и целокупната динамика ќе се утврдат во договор со Здружение Мултикултура.

Понудата треба да ги содржи следните елементи:
- Тековна состојба не постара од 6 месеци
- Реализирани услуги во последните 3 години
- Кратка биографија на клучниот експерт

Изборот на консултантот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.

Услови и начин на плаќање
Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности од страна на консултантот.

Начин на доставување на понудите
Понудата се доставува по електронски пат, целокупната скенирана докуменација се доставува на следната е-пошта: info@multikultura.org.mk или преку пошта не следната адреса: ул.Дервиш Цара 5/2-2 Тетово.

Краен рок на доставување на понудите е 10 дена од објавување на повикот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид

Avatar

Anti-corruption activity by youth

Published: 2020-06-23

"The duty of youth is to challenge corruption".

Having this in mind, today the youngsters of our organization conducted the activity against corruption in our society.

They distributed flayers in order to inform the citizens how to report and fight corruption and in the other hand, the citizens had the opportunity to share their story when they have been corrupted or were forced to pay bribe.

Since corruption remains on the of the main challenges, it is very important to devise appropriate empowerment strategies to raise youth awareness and understanding about corruption and to build their capacity to stand up against it, ensuring their proper inclusion as stakeholders in any policy development and implementation of anti-corruption strategies.

"Youth against corruption" project is implemented by Association Multikultura within the frames of the project "Together in the fight against corruption", financially supported by the European Union and implemented by Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia in Skopje in partnership with the Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR from Skopje and Center for media community development Медиум - Medium.

Avatar

Започнува бран на мерења на отвореноста на општините

Published: 2020-05-26

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество(Civic Engagement Project), почнувајќи од утре (26.05.2020) започнува нов бран на мерења на отвореноста на 17 институции на локалната самоуправа во Република Северна Македонија.

Фондацијата Метаморфозис, во партнерство со Квантум Прима Кавадарци, ЦИД Куманово, Здружение Мултикултура Тетово, ФРЛЗ Штип, Блинк 42-21 Скопје, ЛДА Струга, АГТИС Прилеп, и Скај Плус Струмица, ќе спроведе мониторингот на општини распределени низ секој статистички регион во нашата земја.

Индексот на отвореност е композитен показател, кој што го определува степенот на отвореност на институциите кон граѓаните и општеството и е создаден со цел да дефинира до кој степен граѓаните добиваат погодни и разбирливи информации од институциите.

За да се измери степенот на институционалната отвореност, следејќи ги меѓународните стандарди, препораки, како и примери на добри практики, со Индексот на отвореност се ќе се мониторираат институциите според посебни квантитативни и квалитативни показатели, како на пример: пристап до информации на официјалните веб страници на институциите, квалитетот на правната рамка за одделни прашања, други извори на информирање на јавноста, објавени податоци за работењето на институцијата, јавните набавки, информации за трошењето на јавни пари, итн.

По завршувањето на мерењето на отвореноста на општините, а врз основа на анализираните податоци, Фондацијата Метаморфозис ќе изработи документ за јавни политики, и ќе организира кампања за застапување со цел да се помогне на таргетираните општините во покревање на нивната отвореност кон граѓаните.

Проектот Civic Engagement Project го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute- EWMI) во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондација за интернет и општество „Метаморфозис“,Асоцијација за демократски иницијативи (ADI), Фондација отворено општество -Македонија (ФООМ), и Национален младински совет на Македонија (НМСМ).

Avatar

Free Macedonian language course to Law students

Published: 2020-03-06

While working with law students, we saw the lack of knowledge of the Macedonian language from the Law students. Therefore, the Association Multikultura has taken the initiative of organizing a Macedonian language course for law students in order to help them learning and practicing the Macedonian language for legal purposes.

We believe that this course will help to increase the capacity of law students, and will lead to greater results during their studies, as well as during their employments.

Avatar

One-week school for Judiciary and Fundamental rights

Published: 2020-02-25

Within the project "Youth are the change to accession in the European Union", during the period 17-23 February 2020, was organized a one-week school for students of law and political sciences, for Judiciary and Fundamental rights.

The intensive training of the students from the University of Tetovo and South East European University was related to Chapter 23 of the European Commission Report on Macedonia`s integration in the European Union. Part of the training was dedicated to the methodology which will be used during the monitoring of the institutions, as well as with familiarizing with the work of these institutions.

This project is financially supported by Foundation Open Society Macedonia.

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura