Студија За Јавни Набавки

Analysis

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Capacity building training for the representatives of the Local Economic Social Council of Tetovo

Published: 2020-10-08

Within the frames of the project “Local cooperation for social dialogue”, on 6th and 7th October 2020,was organized the training on capacity building for the representatives of the Local Economic Social Council of Tetovo and young people from the Municipality of Tetovo in order to strengthen their capacities in project writing and successful implementation of the strategic documents of this council.

During the first day of the training, the main focus was the previous work done by the Local Economic-Social Council of Tetovo through years, good practices and challenges of this council, while the second day the representatives of the Local Economic-Social Council of Tetovo and young people worked on the development of the strategic documents of the council for the period 2021-2024.

This activity is financed by Olof Palme International Center and supported by Swedish Government.

Avatar

Llogaridhënia dhe transparenca e vetëqeverisjes lokale! / Отвореноста и транспарентноста на локалната самоуправа!

Published: 2020-09-22

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare Shoqata Multikultura- Tetovë, në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis, me kënaqësi ju fton të merrni pjesë në takimin e hapur online me temë: llogaridhënia dhe transparenca e vetëqeverisjes lokale në komunën tonë. Në këtë takim do të diskutohen rezultatet paraprake të monitorimit të llogaridhënies së komunave të Tetovës dhe Zhelinës dhe në qoftë se jeni banor i këtyre komunave, ju ftojmë të kontribuoni dhe të ndani përvojat tuaja. Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne! Takimi është i hapur për të gjithë qytetarët- banorët e komunave, por edhe për gazetarët, organizatat qytetare, si dhe përfaqësuesit e administratës komunale.

Fillimi: ora 11:00, 01.10.2020, përmes kyçjes në këtë link: https://us02web.zoom.us/j/81513500574?pwd=TVZsYlRnTWZ5RzJ0OXkvMnp3RVYzdz09

Meeting ID: 815 1350 0574

Passcode: 604153

*****************************************************************************
Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество Здружение Мултикултура- Тетово, во соработка со Фондацијата Метаморфозис, со задоволство ве поканува на отворена онлајн средба на тема: отвореноста и транспарентноста на локалната самоуправа во нашата општина. На овој состанок ќе се дискутираат прелиминарните резултати од мониторингот на отвореноста на општините Тетово и Желино и доколку сте жител на овие општини, ве покануваме да дадете ваш придонес, и да ги споделите вашите искуства. Вашиот фидбек ни е особено важен! Средбата е отворена за сите граѓани – жители на општините, но и новинари, граѓански организации, како и претставници на општинската администрација.

Почеток: 11:00 часот, 01.10.2020, со вклучување на следниот линк: https://us02web.zoom.us/j/81513500574?pwd=TVZsYlRnTWZ5RzJ0OXkvMnp3RVYzdz09 Meeting ID: 815 1350 0574

Passcode: 604153

Avatar

Јавен повик за доставување понуди

Published: 2020-08-15

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “Локална соработка за социјален дијалог”, поддржан од Меѓународниот центар Олоф Палме, oбјавува јавен повик за доставување понуди за консултански услуги - анализа на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово.

Aктивностите на експертот/компанијата ќе вклучуваат:

- Редовна комуникација со проектниот тим
- Анализирање на постоечките стратешки документи на Локалниот Економски Социјален Совет – Тетово
- Комуникација со релевантните институции со цел обезбедување на потребните
- Подготовка на анализа од анализираните стратешки документи на ЛЕСС Тетово.

Критериум за клучниот експерт
Квалификации, професионално искуство и вештини:
- Високо образование од областа на општествените науки (политички, правни, социолошки); Магистратура или докторат во дадените области ќе се смета за предност;
Најмалку 7 години професионално работно искуство во спроведување истражувања, подготовка на анализи;
- Вештини за анализа, истражување и пренос на информации во писмена форма;
- Одлични комуникациски и организациски вештини;

Периодот на спроведување на задачите ќе започне по потпишување на договорот помеѓу Здружение Мултикултура и избраниот консултант. Точните датуми за активностите и целокупната динамика ќе се утврдат во договор со Здружение Мултикултура.

Понудата треба да ги содржи следните елементи:
- Тековна состојба не постара од 6 месеци
- Реализирани услуги во последните 3 години
- Кратка биографија на клучниот експерт

Изборот на консултантот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.

Услови и начин на плаќање
Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности од страна на консултантот.

Начин на доставување на понудите
Понудата се доставува по електронски пат, целокупната скенирана докуменација се доставува на следната е-пошта: info@multikultura.org.mk или преку пошта не следната адреса: ул.Дервиш Цара 5/2-2 Тетово.

Краен рок на доставување на понудите е 10 дена од објавување на повикот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид

Avatar

Anti-corruption activity by youth

Published: 2020-06-23

"The duty of youth is to challenge corruption".

Having this in mind, today the youngsters of our organization conducted the activity against corruption in our society.

They distributed flayers in order to inform the citizens how to report and fight corruption and in the other hand, the citizens had the opportunity to share their story when they have been corrupted or were forced to pay bribe.

Since corruption remains on the of the main challenges, it is very important to devise appropriate empowerment strategies to raise youth awareness and understanding about corruption and to build their capacity to stand up against it, ensuring their proper inclusion as stakeholders in any policy development and implementation of anti-corruption strategies.

"Youth against corruption" project is implemented by Association Multikultura within the frames of the project "Together in the fight against corruption", financially supported by the European Union and implemented by Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia in Skopje in partnership with the Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR from Skopje and Center for media community development Медиум - Medium.

Avatar

Започнува бран на мерења на отвореноста на општините

Published: 2020-05-26

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество(Civic Engagement Project), почнувајќи од утре (26.05.2020) започнува нов бран на мерења на отвореноста на 17 институции на локалната самоуправа во Република Северна Македонија.

Фондацијата Метаморфозис, во партнерство со Квантум Прима Кавадарци, ЦИД Куманово, Здружение Мултикултура Тетово, ФРЛЗ Штип, Блинк 42-21 Скопје, ЛДА Струга, АГТИС Прилеп, и Скај Плус Струмица, ќе спроведе мониторингот на општини распределени низ секој статистички регион во нашата земја.

Индексот на отвореност е композитен показател, кој што го определува степенот на отвореност на институциите кон граѓаните и општеството и е создаден со цел да дефинира до кој степен граѓаните добиваат погодни и разбирливи информации од институциите.

За да се измери степенот на институционалната отвореност, следејќи ги меѓународните стандарди, препораки, како и примери на добри практики, со Индексот на отвореност се ќе се мониторираат институциите според посебни квантитативни и квалитативни показатели, како на пример: пристап до информации на официјалните веб страници на институциите, квалитетот на правната рамка за одделни прашања, други извори на информирање на јавноста, објавени податоци за работењето на институцијата, јавните набавки, информации за трошењето на јавни пари, итн.

По завршувањето на мерењето на отвореноста на општините, а врз основа на анализираните податоци, Фондацијата Метаморфозис ќе изработи документ за јавни политики, и ќе организира кампања за застапување со цел да се помогне на таргетираните општините во покревање на нивната отвореност кон граѓаните.

Проектот Civic Engagement Project го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute- EWMI) во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондација за интернет и општество „Метаморфозис“,Асоцијација за демократски иницијативи (ADI), Фондација отворено општество -Македонија (ФООМ), и Национален младински совет на Македонија (НМСМ).

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura